Prof. Izhar Oplatka

School of Education
ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
Prof. Izhar Oplatka
Phone: 03-6408845
Office: Sharett - Educational Sciences, 420

קורות חיים מקצועיים ואקדמיים

ניסיון מקצועי Professional Experience :

 • מורה, רכז חברתי, מחנך כיתה  בית ספר תיכון מקיף ג'           אשדוד  1990-1997
 • מזכיר אקדמי ומרצה לחינוך      מכללה אקדמית אחווה            באר טוביה 1997-2000
 • חבר סגל במחלקה לחינוך        אוניברסיטת בן גוריון              באר שבע  2000-2008
 • ראש התכנית לתואר ראשון בחינוך       אונ' בן גוריון               באר שבע 2002-2004
 • ראש המסלול למינהל החינוך    אוניברסיטת בן גוריון              באר שבע  2006-2008
 • ראש היחידה להכשרת מורים   אוניברסיטת בן גוריון              באר שבע 2004-2008
 • חבר סגל – פרופ' חבר            אוניברסיטת תל אביב             תל אביב 2008-2012
 • ראש התכנית למנהיגות ומנהל  אוניברסיטת תל אביב             תל אביב 2009-2013
 • ראש החוג למדיניות ומנהל       אוניברסיטת תל אביב             תל אביב 2014-2019
 • חבר סגל – פרופ' מן המניין      אוניברסיטת תל אביב             תל אביב 2013-2034
 • יועץ לתכנית במנהל החינוך      האוניברסיטה הפתוחה           רעננה 2013-2016
 • יועץ ומעריך תכנית "יכולות"      עמותת יכולות קרן רש"י          חולון 2010-2020
 • חבר סגל אקדמי (חינוך)                    מכללת בית ברל                              2019- היום
 • מורה מן החוץ (חינוך)             Remin University, China     2021

 

חברות בוועדות מקצועיות בחינוך

2007             ראש הוועדה לפרויקט גני ילדים פרטיים, ראשון לציון

2007-2009    ראש הוועדה לבחינת התכניות בניהול וארגון מערכות חינוך, המועצה להשכלה גבוהה

2007             ראש הוועדה לעיצוב מדיניות הכשרה תוך תפקידית למנהלי בתי ספר, המכון למנהיגות בית ספרית, אבני ראשה.

2006-2007    חבר בוועדת הבדיקה לתואר MED בהערכה בחינוך     המועצה להשכלה גבוהה

2007-2018    ראש הוועדה לבדיקת תכניות MED במנהל החינוך       המועצה להשכלה גבוהה

2008-2009    ראש הוועדה לעיצוב תכנית ההכשרה לניהול בתי ספר בישראל, המכון למנהיגות בית ספרית, אבני ראשה.

2009             ס. ראש הוועדה לתכנון אסטרטגי (יועץ אקדמי) – מערכת החינוך של העיר תל אביב, עיריית תל אביב, אגף החינוך.

2012             חבר בוועדה לבחירת ראש המזכירות הפדגוגית           משרד החינוך

2013-2014    חבר בוועדה לתכנון הכשרת המורים במגזר הערבי       משרד החינוך

2014-2020    חבר בוועד החינוך של מדינת ישראל                         משרד החינוך

2014             ראש הוועדה האסטרטגית למע' החינוך המקומית         עיריית גבעתיים

2014-2020    חבר ועדת המינויים העליונה – תחום החינוך               המועצה להשכלה גבוהה

2018             ראש הוועדה להערכת תכניות לימודים לתואר שני        המועצה להשכלה גבוהה

במנהל החינוך                                                    בקפריסין, ניקוסיה.

 

פעילות ותפקידים ציבוריים

2003-2008    חבר מועצת העיר ראשון לציון

2012-2020    יועץ אקדמי, תכניות החינוך של עמותת פתחון לב (בהתנדבות)

2013-2021    חבר מועצת העיר גבעתיים ומחזיק תיק החינוך (מטעם סיעה מקומית)

2015-2018    סגן ראש עיריית גבעתיים (ללא שכר)

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>